KRAUSE STABILO 10

Mobilní pracovní hliníkové lešení systému STABILO 10 je konstruováno jako pojízdné lešení (pojezdu schopné). Toto lešení odpovídá 3. lešenářské skupině ve smyslu ČSN EN 1004 (tzn. zatížitelnost 200 kg/m2).

Maximální přípustné zatížení při rovnoměrném rozložení zátěže je tedy 240 kg (2m x 0,6m x 200 kg). Smí se pracovat vždy jen na jedné pracovní plošině. Výstup a sestup je povolen pouze vnitřkem věže. Maximální přípustná výška podlahy lešení je 12,0m v uzavřených prostorách (interiérech) a 8,0m v otevřených prostorách (exteriérech).

Pojízdné lešení smí být používáno jen na dostatečně únosném a rovném podloží. Vyrovnání základny musí být zkontrolováno ve vodorovném i svislém směru vodováhou.

Před použitím je nutné zajistit, aby byla přijata všechna potřebná bezpečnostní opatření a aby pojízdné lešení bylo smontováno v souladu s Návodem pro montáž a použití (k dispozici i na našem webu). Lešení je nutno zajistit proti převrácení stranovými výložníky, případně i protizávažím nebo pomocí stěnových kotev (viz tabulky na str.23-27 Návodu)

1 23 4
2