Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.brka-liftservis.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Provozovatelem a prodávajícím internetového obchodu je:
Brka-LIFTservis s.r.o.
zast. Václav Šerejch, Libor Zezulka
Ledce 88, 517 71 Ledce

provozovna:
Nepasice 90
503 46 Třebechovice p.O.
IČ:04578309 DIČ: CZ04578309
Tel: 603 10 10 14, Mobil 605 288 441, 774 778 441

(OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36141)

Právní vztahy, vyplývající z uzavření kupní smlouvy se u podnikatelckých subjektů (vyplní IČO v objednávce) řídí ustanoveními Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

2. Vznik Kupní smlouvy

2.1 Objednání zboží
Objednávka zboží vznikne okamžikem úplného vyplnění formuláře objednávky zboží. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě potvrzení přijaté objednávky prodávajícím.

2.2 Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka
Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná, storno objednávky je možné poslat emailem na naši e-mailovou adresu do 24 hodin od objednání. V případě, že nakupující už nějakým způsobem zaplatil za toto zboží, prodávající vrátí příslušnou částku kupujícímu na jeho bankovní účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody se zákazníkem) v nejkratším možném termínu, nejdéle do 5-ti pracovních dnů.

2.3 Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží již není na skladě a v dohledné době nebude výrobcem dodáno a dále bez udání důvodu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, nejdéle však do 5-ti pracovních dnů od zrušení objednávky.

3. Expedice zboží

Zboží bude expedováno kupujícímu v nejkratším možném termínu a to podle druhu a množství zboží. Expediční lhůta je 2-3 dny. Tato lhůta je pouze orientační, prodávající je oprávněn tuto lhůtu zkrátit nebo prodloužit a to v závislosti na stavu zásob.
Kupující bude o dodávce zboží avizován a to zpravidla 24 hodin před zamýšleným dodáním.
Expedováním zboží se rozumí předání zboží přepravní službě, či nakládkou zboží do vlastního dopravního prostředku prodávajícího.
Dodávka zboží se uskuteční na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
Dílčí dodávky zboží jsou přípustné.

Doprava objednaného zboží je většinou realizována přepravní službou TOPTRANS dle ceníku této společnosti (info na www.toptrans.cz) do 24 hodin v rámci ČR, do 48 hod. v rámci SR.
Využít lze i vlastní přepravu kupujícího nebo vytížení technologické přepravy firmy Brka-LIFTservis s.r.o..

4. Platební podmínky

Zboží lze uhradit zálohovou platbou ve výši 100% z ceny zboží, či na dobírku. Způsob platby určí kupující při vyplnění objednávky. Při uhrazení ceny zboží prostřednictvím zálohové faktury vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu. Po jejím uhrazení, tedy připsání určené ceny na účet prodávajícího přistoupí prodávající k expedici zboží.
U stálých zákazníků s dobrou platební morálkou nabízíme po dohodě možnost dodání zboží na fakturu se splatností 14 dnů od doručení zboží.

Prodávající je povinen vždy při expedici zboží spolu se zbožím odeslat kupujícímu i platný daňový doklad se všemi náležitostmi.
Dnem zdanitelného plnění je den předání zboží přepravci u zboží zasílaného prostřednictvím přepravní služby.
U zboží dodaného našimi dopravními prostředky je dnem zdanitelného plnění den předání zboží kupujícímu.

5. Záruka a reklamace

Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzení zboží kupujícím.
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce či tuto skutečnost zapsat do přepravního listu. Kupující má také právo odmítnout převzít zboží které je poškozeno. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.
Reklamace množství zboží či jiných zjevných vad musí být kupujícím uplatněny nejdéle do jednoho pracovního dne od převzetí zboží. Reklamace skrytých vad musí být provedena neprodleně po jejich zjištění. Reklamace musí být provedena písemnou formou. Součástí reklamace musí být i popis vady zboží, která vede k reklamaci. Dnem rozhodujícím pro zachování záruční lhůty je den odeslání reklamace kupujícím.

Reklamace musí být vyřízena co nejdříve bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30-ti dnů od uplatnění reklamace (rozhodným dnem je den písemného doručení reklamace prodávajícímu). Dnem rozhodným pro započetí reklamační lhůty je den přijetí reklamce prodávajícím. Dnem rozhodným pro ukončení reklamace je den, kdy prodávající informuje kupujícího o úspěšném vyřízení reklamace a sjedná s kupujícím způsob doručení opraveného zboží.
Místem plnění závazků vyplývajících z odpovědnosti za vady je sídlo prodávajícího. Kupující nemá vedle nároku z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu zisku ušlého v důsledku dodání zboží s vadami.

V závislosti na druhu vad a povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, slevou z kupní ceny či vrácením zaplacené kupní ceny.
Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním.
Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé chybnou montáží, užíváním výrobku a v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

6. Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Kupující bude tato data archivovat v míře nezbytně nutné pro svou evidenci .Provozovatel internetového obchodu se zavazuje a prohlašuje, že nebude svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2016 do odvolání.

1